BILINGÜISME? SÍ, GRÀCIES! (2)

AVANTATGES i DESAVANTATGES DEL BILINGÜISME

L'any 1962, Pearl y Lambert van publicar els resultats dels seus estudis, en una època en la que es creia que l'adquisició simultània de dues llengües des de la infantesa dificultava el desenvolupament intel·lectual i produïa confusió mental o dificultats de coordinació.

Cal remarcar que la majoria d'habitants de la Terra (entre el 60% i el 75%) són bilingües. Tal i com afirma Annick de Houwer (1999)la majoria de nens de tot el món creixen amb dues o més llengües des del seu naixement, sense mostrar cap tipus de retard en el seu desenvolupament lingüístic i cognitiu (existeixen entre 3000 i 5000 idiomes en tot el món i només hi ha uns 150 països).

Segons Georges Lüdi (1998) i Herdina i Jessner (2002), els resultats de les seves investigacions els permeten afirmar que els nens bilingües:
  • són més creatius.
  • tenen facultats metalingüístiques més desenvolupades.
  • tenen més capacitat d'anàlisi i més control cognitiu en l'ús idiomàtic.
  • aprenen a llegir i escriure amb més facilitat.
  • tenen més sensibilitat comunicativa.
  • perceben millor els factors de la comunicació.
  • disposen de millor percepció espaial.
  • tenen una millor claretat cognitiva.
Tots aquests avantatges s'expliquen pel fet de tenir experiències culturals variades (biculturanisme).

Tokuhama-Espinosa (2001) indica que els neuròlegs no conèixen cap límit en el número d'idiomes/llengües que el cervell és capaç d'assimilar